Styret


Styret består av:

Styreleder -TBA

Styremedlem – Marianne Mydland

Styremedlem – Vanessa Hundsnes

Styremedlem  – Bente Johannesen Overaa

Styremedlem – Unni Salte

Styremedlem – Yvonne Veberg

Styremedlem – Trond Kvilhaug

Styremedlem – Eigil Nielsen